Added :

Phones:

Huawei U8105
Huawei U8100-5

Modems:

Customized Huawei E153 (Mobinil) v. 11.609.16.00.272

Option GTM 351E unlocking fixed

DC_unlocker download